Executive Vice Dean

   Yin Jianwei

Secretary

   Peng Lieping

Vice Dean

   Chen Li

   Cai Liang

Vice Secretary

Zhang Dongliang