ZHOU Leijing

Field: Human-machine interaction, AI, design

Email: leijing@zju.edu.cn

View personal webpage